صفحة رئيسية | المنتجات

رسالة على الانترنت
المزيد من المعلومات

macam عملکرد دانه macam

بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در ارقام مختلف این گیاه، شامل سینگل‌کراس‌های 706، 705، 704، 703، 647 ،500، 400، 403، 260 و 201، دابل کراس370 و رقم مجاری تری‌وی‌کراس 527، در ...

Read More
[PDF] ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ارقام پاکوتاه و ...

2013.4.10  Namdari, M. and S. Mahmoodi. 2013. Evaluation of grain yield and yield components in intercropping of dwarf and tall cultivars of soybean (Glycine max

Read More
ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو ...

نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد که لاین EBYTC86-17 با داشتن طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه­ ی بالاتر و در نهایت عملکرد دانه­ ی بیشتر به عنوان لاین پرمحصول­ تر شناخته شد.

Read More
اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی ...

بیشترین عملکرد دانه در رقم پرتو با دارا بودن 2883 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در رقم گوهر با عملکرد 2149 کیلوگرم در هکتار به دست آمد(جدول 2).

Read More
مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ...

برای صفات ارتفاع‏ بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد گلچه‎‏های عقیم و عملکرد دانه، آثار اپیستازی افزایشی × افزایشی و غالبیت × غالبیت، برای صفات وزن هزار دانه و وزن دانه در سنبله، آثار ...

Read More
تنوع ژنتیکی عملکرد دانه و برخی صفات ...

با توجه به ضرایب تشخیص کانونیکی این سه تابع، صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، طول سنبله، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه،وزن برگ پرچم، عرض برگ پرچم، تراکم سنبله و روز تا ظهور سنبله بیشترین ...

Read More
بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت ...

در هر دو تلاقی اثر متقابل در مورد عملکرد دانه در بوته و اجزاء آن مشاهده شد. میزان وراثت‌پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد و اکثر صفات کم بود که نشان‌دهنده چند ژنی بودن مکان ژنی برای آن صفات است ...

Read More
تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ...

به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه با سایر عوامل مؤثر بر آن و اهمیت نسبی هر یک از آنها، چهار رقم گندم برای 9 صفتمورد بررسی قرار گرفتند.

Read More
[PDF] بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه ...

Semantic Scholar extracted view of "بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بهنژادی گندم (Triticum aestivum L.)" by علی آرمینیان et al. DOI: 10.29252/JCB.9.23.1 Corpus ID:

Read More
بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ...

بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در به نژادی گندم (Triticum aestivum L.) محل انتشار: پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ، دوره: 9 ، شماره: 23

Read More
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های ...

به منظور بررسی اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در واکنش به کاشت تأخیر، آزمایشی طی دو سال زراعی به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک-زابل اجراء گردید.

Read More
Magiran نشریه گیاهان دانه روغنی، سال چهارم شماره 1 ...

به منظور دستیابی به عملکرد اقتصادی دانه سویا با مصرف حداقل آب کاربردی، پژوهشی به مدت 2 سال در منطقه گرگان اجرا گردید. در این تحقیق، تیمارهای آبیاری شامل: آبیاری کامل (100درصد) و کم آبیاری به ...

Read More
ارقام گندم نان و ماکارونی قابل کشت در ایران ...

2024.1.17  میانگین عملکرد این رقم در آزمای شهای تحقیقی- تطبیقی و ترویجی اجرا شده در مناطق مختلف دارای آب و خاک شور در اقلیم معتدل و گرم، به ترتیب 4/907 و 4/474 تن در هکتار بود که نسبت به میانگین عملکرد دانه ارقام شاهد در شرایط زارعین ...

Read More
بررسی رشد و نمو و عملکرد ارقام غالب ذرت دانه ای ...

گالایس و هیرل (2004) گزارش کردند در میان اجزای عملکرد ذرت، تعداد دانه در گیاه بیشترین تاثیر را از کمبود نیتروژن ...

Read More
(PDF) Investigation the effect of nitrogen forms and split ...

2020.12.11  به منظور بررسی تاثیر نوع کود نیتروژنه و همچنین تعداد دفعات کاربرد نیتروژن بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و ...

Read More
اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد به صورت دیم اجراء شد ...

Read More
اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی ...

اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستانسید عطا اله سیادت 1 ، فاطمه نجفی نیا 2* و زهرا خدارحم پور 3 1- استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، گروه ...

Read More
اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر ...

It is shown here how to identify the different types of phytochemical deposits in the blood of a person bitten by a dog:. به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) آزمایشی به صورت کرت‌های ...

Read More
ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های باقلا ...

برای ارزیابی پایداری عملکرد دانه 19 ژنوتیپ باقلا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال زراعی (96-1394) و در چهار ناحیه (گرگان، دزفول، بروجرد و ایرانشهر) انجام‌ شد. اثر محیط،‌ ژنوتیپ و برهمکنش ...

Read More
(PDF) از‬ ‫کمپوست‬ ‫کود‬ ‫تولید‬ ‫مقایسه ...

نشان دادند که عملکرد دانه گندم در‬ ‫میتواند اکسیداسیون زیستی کربن یعنی آزاد شدن کربن‬ ‫شرایط کاربرد کود دامی و کود کمپوست بهترتیب معادل‬ ‫بهصورت دی اکسید کربن ویا تبدیل کربن معدنی ...

Read More
راهنمای جامع مصرف کود گندم و جو با هدف افزایش ...

2024.1.23  همچنین از دیگر شاخص‌های مستقیم مهم در افزایش عملکرد گندم می‌توان به وزن هزار دانه اشاره کرد که در مراحل نهایی استفاده از ترکیباتی که موجب انتقال سیگنال برای انتقال بهتر محتوای برگ‌ها به دانه می‌شود استفاده شده است.

Read More
تحلیل گرافیکی پایداری عملکرد دانه برای گزینش ...

ژنوتیپ‌های G9، G1، و G4 به­ترتیب با عملکرد 3479، 2808، و 2739 کیلوگرم در هکتار بالاترین میانگین عملکرد دانه را داشتند. بر اساس تجزیه و تحلیل GEI و GGE بای­پلات، محیط‌های گرگان و بروجرد از قدرت تفکیک خوبی برخوردار بودند.

Read More
تأثیر تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای ...

به‌منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانه ‎ای ،آزمایشی در سال 1388 در شمال غربی کرج اجرا شد. در این آزمایش، دو رقم (پیام و کیمیا) و چهار سطح تراکم گیاهی (100، 150، 200 و 250 هزار بوته در هکتار) به ...

Read More
اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و ...

به‏منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای آن در ارقام لوبیای قرمز، آزمایشی به‏صورت کرت‏های یک‏بار خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که تیمارهای شاهد ( بدون تنش)، تنش در مرحله رویشی ...

Read More
تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت عملکرد و ...

تجزیه رگرسیون گام به گام صفت عملکرد دانه گیاه به عنوان متغییر وابسته و سایر صفات به عنوان متغییرهای مستقل حاکی از توجیه 9/98 درصد از تغییرات این صفت توسط صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد روز از کاشت تا شروع گلدهی ...

Read More
بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های ...

به منظور بررسی اثر شوری بر رشد، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره، آزمایشی در سال 91-90 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.

Read More
تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای ...

اثرات متقابل تاریخ کاشت و تراکم، بر عملکرد میوه و دانه معنی دار نشد، اما در بین سایر اجزای عملکرد، 36 گرم) افزایش معنی داری در سطح احتمال پنج درصد / 284 ) و وزن دانه در میوه ( 23 / 236 )، تعداد دانه در میوه ( 33 / تعداد دانه در متر ...

Read More
تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ...

رقم هایولا 401 و هایولا 308 بیشترین عملکرد دانه را داشتند و با افزایش تراکم نیز عملکرد دانه آنها افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه و روغن کلزا در تراکم 100 بوته در مترمربع به ترتیب با میانگین 4470 و 8/2023 کیلوگرم درهکتار به دست آمد.

Read More
10 مورد از فواید دانه کتان، با ارزش غذایی بسیار ...

چون دانه‌‌های کتان یک منبع سرشار از امگا ۳ هستند، برای سلامت قلب بسیار مفیدند. چربی‌های امگا ۳ برای عملکرد مناسب بدن بسیار ضروری هستند. و تامین آن‌ها از طریق رژیم غذایی بسیار مهم است.

Read More
بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن ...

شناسائی اجزای مهم عملکرد دانه و روغن در گلرنگ به عنوان یک گیاه دانه روغنی در بهبود ژنتیکی این صفات از طریق انتخاب غیرمستقیم بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به این منظور، تعداد ده رقم گلرنگ بهاره در دو محیط آبیاری معمول و تنش ...

Read More
بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

به منظور بــررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم گنــدم (بهار،پیشتاز و چمران)تحت تأثیر پنج تراکم بوته(450،375،300،225 و500 بوته در متر مربع) آزمایشی از نوع کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه ...

Read More
اثر فاصله ردیف کاشت و مصرف علف‌کش‌ها بر کنترل ...

همچنین، زیست توده علف‌های هرز به‌ترتیب 16/87 و 97/94 درصد کاهش و عملکرد دانه نیز به میزان 4/73 و 79/76 درصد افزایش یافت که خود موجب افزایش عملکرد روغن نیز گردید.به این ترتیب با اصلاح الگوی کاشت کلزا می‌توان با استفاده از علف‌کش ...

Read More
برهم‌کنش نیتروژن و تراکم بر عملکرد، محتوای ...

حداکثر عملکرد روغن (10/982 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (2525 کیلوگرم در هکتار)، درصد پروتئین (5/33 درصد)، موسیلاژ دانه (4/7 درصد)، فسفر (41/0 درصد) و پتاسیم دانه (85/2 درصد) در تیمار مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در تراکم 100 بوته به‌دست آمد.

Read More
اثر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و پیش تیمار بذر ...

عملکرد دانه به استثنای تعداد نیام‌های دو دانه‌ای با بقیه صفات مورد بررسی همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت. به طور کلی، تیمار شخم کاهش یافته بیشترین اثر مفید بر صفات مورد بررسی داشت.

Read More
اثر کاربرد خارجی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ...

تنظیم­کننده­های رشد گیاهی از مهم­ترین عوامل تنظیم­کننده تولید محصولات زراعی می­باشند. بنابراین به منظور بررسی اثر تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر صفت­های فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه گندم (Triticum aestivum L.)، این ...

Read More
بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز ...

به منظور بررسی تاثیر علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه دو رقم ماش آزمایشی در سال زراعی 89-88 در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر انجام شد. این آزمایش به صورت طرح آزمایشی کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های ...

Read More
بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ...

بیشترین عملکرد دانه (900 کیلوگرم در هکتار) و پروتئین دانه (22 درصد) در تیمار 50 % کود شیمیایی + زیستی + کود دامی و کمترین عملکرد دانه (570 کیلوگرم در هکتار) و پروتئین دانه (5/16 درصد) در تیمار شاهد (عدم استفاده از کود) به­دست آمد.

Read More
ارزیابی کارایی مصرف نور بر عملکرد دانه ژنوتیپ ...

بالاترین عملکرد دانه در سال اول، از ژنوتیپ‌ Apollo (3513 کیلوگرم در هکتار) و در سال دوم از ژنوتیپ Zane (3774 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد در حالی‌که ژنوتیپ‌های Rend و L.83-570 کمترین عملکرد دانه را در هر دو سال داشتند.

Read More
تأثیر مقادیر مصرف نیتروژن و زمان‌های مختلف ...

به‌منظور بررسی تأثیر میزان مصرف نیتروژن و زمان آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم، آزمایشی به‌صورت طرح کرت­های خرد شده و با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال‌های 98-1397 و 99-1398 در مزرعه تحقیقاتی ...

Read More
اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن و اسید ...

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و محلول‌پاشی ترکیب نانو کلات آهن و اسید فولویک بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد، آزمایشی به صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...

Read More
المزيد من المعلومات